កម្ពុជានាំចេញអង្ករជាង១៧ម៉ឺនតោន កើនឡើង៦ភាគរយ នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំនេះ !