កម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅប្រទេសចិន តិចជាងចិននាំចូលមកកម្ពុជា៧ដង