កម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ចំណូល ២.៣ពាន់លានដុល្លារ ពីពលករក្រៅប្រទេសជាង១លាននាក់