កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង១១៦លានដុល្លារ ពីការលក់សំបុត្រចូលទស្សនាអង្គរ នៅឆ្នាំ២០១៨, ថវិកាជាង៥លានដុល្លារ ត្រូវបានឧបត្ថម្ភចូលមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា