កម្ពុជាទទួលចំណូលជិត៩៤លានដុល្លារ បានពីការលក់សំបុត្រចូលទស្សនាអង្គរ រយៈពេល១០ខែ, ថវិកាជាង៤លានដុល្លារ ត្រូវឧបត្ថម្ភមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា