កម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសតាំងជា អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសាភិបាលរបស់ ADB ឆ្នាំ២០១៩, ប្រធាន ADB បញ្ជាក់សារជាថ្មីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ៥ឆ្នាំតទៅមុខទៀត!